AKREDYTACJA KURSU

Korzyści z akredytacji
ukryj
Korzyści dla organizatorów kursów wynikające z posiadania akredytacji:

- otrzymują od PZT programy kursów
- możliwość korzystania z logo PZT / LTT / ITF Coaching
- licencje PZT dla absolwentów kursu
- uznawanie uprawnień w innych krajach
- informacja na stronie PZT www.trenerzy.pzt.pl
- informacja na Facebooku PZT
- dwukrotny mailing do klubów PZT
- pomoc metodyczno-organizacyjna Działu Sportu PZT
Zasady akredytacji kursów
ukryj
Akredytacja jest przyznawana na konkretny kurs. Jest ona ważna przez okres 6 miesięcy. Za dzień udzielenia akredytacji przyjmuje się datę wpłaty na konto PZT I raty opłaty akredytacyjnej.

Podmiot ubiegający się o prawo do organizowania oraz prowadzenia kursów na poszczególne stopnie trenerskie Polskiego Związku Tenisowego:
- musi zadeklarować pełne zrozumienie Programu Kształcenia i Doskonalenia Trenerów Tenisa PZT;
- pisemnie zobowiązać się do prowadzenia kursu według oficjalnego Programu Szkolenia PZT;
- ściśle współpracować z Komisją ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT oraz na bieżąco informować o podejmowanych działaniach;
- zatrudniać akredytowanych wykładowców PZT do prowadzenia minimum 80% ilości zajęć;
- być gotowym na wizytację Dyrektora ds. Kształcenia Trenerów PZT/Metodyka PZT lub innej osoby delegowanej przez Komisję ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT oraz pokrycia kosztów jego delegacji wg stosownych przepisów;
- przedstawić program kursu z rozpisaniem na dni szkolenia, terminy składania prac zaliczeniowych, praktyk, termin egzaminów;
- zapewnić odpowiednie miejsce do prowadzenia zajęć (kort kryty z miejscami do siedzenia może służyć zarówno jako kort, jak i sala wykładowa):
           sala do prowadzenia zajęć teoretycznych wraz ze sprzętem audiowizualnym
           1 kort na 6 kandydatów,
- wykazać powiązania z lokalnymi klubami i związkami tenisowymi, w tym wskazać miejsca odbywania praktyk (zawodnicy jako pomoc w zajęciach praktycznych) przewidzianych programem oraz osoby za nie odpowiedzialne;
- po zakończonym kursie złożyć sprawozdanie oraz protokół końcowy wraz z listą absolwentów uprawnionych do przystąpienia do egzaminu końcowego przez komisją PZT;
- uiścić opłaty na rzecz PZT wg Regulaminu Finansowego, w tym:

   o   opłatę akredytacyjną
   o   opłatę licencyjną od każdego uczestnika.
- PZT może odmówić udzielenia akredytacji w przypadku zalegania przez dany podmiot z opłatami wobec PZT.

Wysokość opłat z tytułu organizacji akredytowanych kursów oraz zasady ich wnoszenia
ukryj
W skład opłat ponoszonych przez podmioty organizujące kursy na rzecz PZT wchodzą:

1/ Opłata akredytacyjna za zgodę PZT na organizację jednorazowego kursu w stałej wysokości:
kurs animatora – 250 zł,
kurs instruktorski - 500 zł,
kurs trenerski – 1000 zł.
Opłatę akredytacyjną wnosi się w dwóch ratach:
- 50% po złożeniu wniosku i otrzymaniu akredytacji,
- 50% po rozpoczęciu kursu.
Uwaga: w przypadku złożenia wniosku akredytacyjnego w terminie krótszym niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu opłata akredytacyjna musi być wniesiona w całości i jest wyższa o 50%.
W przypadku nie dojścia do skutku kursu, na który została udzielona akredytacja, opłata akredytacyjna nie podlega zwrotowi; 50% tej opłaty może być zaliczone na poczet kolejnego kursu pod warunkiem, że jest on organizowany przez ten sam podmiot oraz na tym samym poziomie kształcenia.

2/ Opłata licencyjna

a.     Kursy płatne:
Kurs animatora – 100 zł (słownie: sto zł 00/100)

Kursy instruktora i trenera - 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł 00/100).

W opłacie tej zawarta jest opłata za licencję trenerską PZT (100 zł) oraz licencję programową ITF (50 zł).

b.    Kursy bezpłatne prowadzone przez AWF (na podstawie porozumienia)
Kursy instruktora i trenera – 200 zł (słownie: dwieście zł 00/100).

W opłacie tej zawarta jest opłata za licencję trenerską PZT (100 zł) oraz opłata egzaminacyjna (100 zł).

Opłatę licencyjną wnosi się w terminie 10 dni po rozpoczęciu kursu, na podstawie potwierdzonej przez organizatora listy uczestników.

Uwaga: uczestnicy kursów, którzy ukończyli je z wynikiem pozytywnym otrzymują licencję LTT:

trener - niezależnie od terminu ukończenia kursu na kolejny rok kalendarzowy;

animator i instruktor:
      - dla kursów ukończonych w okresie 1.01 – 31.08 – do końca roku,
      - dla kursów ukończonych w okresie 1.09 – 31.12 – do końca roku oraz na rok następny.

3/ Opłata egzaminacyjna
Kurs instruktorski - 100,00 zł,
Kurs trenerski (wszystkie specjalizacje trenerskie) - 150,00 zł.
Opłata egzaminacyjna wnoszona jest bezpośrednio przez zainteresowane osoby przed przystąpieniem do egzaminu.
Wniosek o akredytację kursu
ukryj
LOGO